Društvo LIVNOPUTOVI d.o.o. Livno oglašava prodaju putem javnog natječaja nekretnine u vlasništvu 1/1.

Nekretnina se nalazi u Glamoču, Ulica Kraljice Katarine, upisana u P.L.148, k.č. 981 k.o. Glamoč, u površini od 1201 m2, a
sastoji se od voćnjaka, gospodarske kuće i dvorišta. Početna cijena nekretnine je 30.000,00 KM.

Ponude dostaviti pismeno, najkasnije do 26.01.2015.godine, na adresu:

Livnoputovi d.o.o., Gabrijela Jurkića 8a, 80101 Livno,

sa naznakom ZA JAVNI OGLAS - prodaja nekretnine - NE OTVARAJ.

Sve detaljne informacije možete dobiti na telefon 034/200-344 i