Na temelju članka 45. Statuta Društva za gradnju i održavanje putova "Livnoputovi" d.o.o. Livno, Nadzorni odbor Društva raspisuje

N A T J E Č A J
za izbor i imenovanje direktora „Livnoputovi“ d.o.o. Livno

I. Objavljuje se natječaj za izbor i imenovanje direktora „Livnoputovi“ d.o.o. Livno
II. Imenovanje direktora se vrši na razdoblje od četiri (4) godine
III. Pored općih uvjeta kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete:
- da imaju VSS/VII stupanj stručne spreme i tri godine radnog iskustva na rukovodećim poslovima ili VŠS/VI stupanj stručne spreme i pet godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima,
- prihvatljiv program rada
IV. Kandidati su dužni uz prijavu priložiti:
- životopis, adresu i kontakt telefon
- ovjerenu presliku diplome
- potvrdu o radnom iskustvu
- uvjerenje o nekažnjavanju
- uvjerenje suda da nije osuđivan za kazneno djelo i za gospodarski prijestup nespojiv sa poslovima direktora u posljednjih pet godina

V. Natječaj ostaje otvoren do 19.veljače 2015.godine.

Prijave sa traženim dokumentima dostaviti na adresu:

"Livnoputovi" d.o.o. Livno
Gabrijela Jurkića 8a
sa naznakom "Prijava na natječaj"

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati