Livnoputovi d.o.o.  Livno raspisuje   JAVNI OGLAS  za sljedeće radno mjesto:

* Vozač kamiona - 2 izvršitelja
 

Pored opće zdravstvene sposobnosti traže se  sljedeći posebni uvjeti:

    • SŠS, KV vozač

    • 1 godina radnog iskustva na poslovima vozača kamiona 

 

Uz prijavu  sa kraćim životopisom kandidati trebaju dostaviti sljedeće dokumente:

• izvod iz matične knjige rođenih   

• dokaz o stručnoj spremi   

• potvrdu o radnom  iskustvu 

Za navedena radna mjesta radni odnos se zasniva na određeno  vrijeme, uz mogućnost zasnivanja radnog odnosa na neodređeno vrijeme.

Oglas ostaje otvoren do  04.07.2019. godine, a prijave  sa traženim dokumentima   dostaviti  na adresu:

LIVNOPUTOVI d.o.o., 80101 LIVNO, Ulica Gabrijela Jurkića 8a