Livnoputovi d.o.o. Livno

Početak radova na M 6.1

Dana 19.03.2015.godine započeli su radovi na izgradnji pješačke staze na magistralnoj cesti M 6.1, i to na dionici Kablići-Priluka.

Ukupna vrijednost ugovora je 170.050,12 KM, a rok izvođenja radova je 60 dana.

Na spomenutoj dionici može doći do privremenog obustavljanja prometa, kao i usporenog prometovanja u jednoj kolovoznoj traci, te molimo sve vozače i pješake, da obrate pozornost na ovoj dionici, te da kretanje na cesti i oko nje prilagode uvjetima na terenu.

 

Izgradnja pješačke staze na cesti M 6.1

Dana 16.02.2015.godine u Sarajevu je potpisan ugovor između investitora JP Ceste FBiH i Livnoputova koji se odnosi na izgradnju pješačke staze na cesti M6.1, dionica Kablići-Priluka.

Ukupna vrijednost ugovora je 170.050,12 KM, a radovi će početi čim vremenske prilike dopuste.

 

 

 

 

 

Natječaj za izbor direktora

Na temelju članka 45. Statuta Društva za gradnju i održavanje putova "Livnoputovi" d.o.o. Livno, Nadzorni odbor Društva raspisuje

N A T J E Č A J
za izbor i imenovanje direktora „Livnoputovi“ d.o.o. Livno

I. Objavljuje se natječaj za izbor i imenovanje direktora „Livnoputovi“ d.o.o. Livno
II. Imenovanje direktora se vrši na razdoblje od četiri (4) godine
III. Pored općih uvjeta kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete:
- da imaju VSS/VII stupanj stručne spreme i tri godine radnog iskustva na rukovodećim poslovima ili VŠS/VI stupanj stručne spreme i pet godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima,
- prihvatljiv program rada
IV. Kandidati su dužni uz prijavu priložiti:
- životopis, adresu i kontakt telefon
- ovjerenu presliku diplome
- potvrdu o radnom iskustvu
- uvjerenje o nekažnjavanju
- uvjerenje suda da nije osuđivan za kazneno djelo i za gospodarski prijestup nespojiv sa poslovima direktora u posljednjih pet godina

V. Natječaj ostaje otvoren do 19.veljače 2015.godine.

Prijave sa traženim dokumentima dostaviti na adresu:

"Livnoputovi" d.o.o. Livno
Gabrijela Jurkića 8a
sa naznakom "Prijava na natječaj"

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati

Javni oglas za prodaju nekretnine

Društvo LIVNOPUTOVI d.o.o. Livno oglašava prodaju putem javnog natječaja nekretnine u vlasništvu 1/1.

Nekretnina se nalazi u Glamoču, Ulica Kraljice Katarine, upisana u P.L.148, k.č. 981 k.o. Glamoč, u površini od 1201 m2, a
sastoji se od voćnjaka, gospodarske kuće i dvorišta. Početna cijena nekretnine je 30.000,00 KM.

Ponude dostaviti pismeno, najkasnije do 26.01.2015.godine, na adresu:

Livnoputovi d.o.o., Gabrijela Jurkića 8a, 80101 Livno,

sa naznakom ZA JAVNI OGLAS - prodaja nekretnine - NE OTVARAJ.

Sve detaljne informacije možete dobiti na telefon 034/200-344 i

Pogledajte na mapi!

Potpisan Ugovor za pripremne radove na letjelištu Brda

U prostorijama Ministarstva gospodarstva Hercegbosanske županije 23.12.2014.godine potpisan je Ugovor za pripremne radove na asfaltiranju piste i rulnice, te asfaltiranju stajanke na letjelištu Brda u vrijednosti od 849.127,00 KM.

Ugovor su potpisali ministrica gospodarstva Hercegbosanske županije Anka Papak Dodig i Ivica Brešić u ime konzorcija tvrtki Livnoputovi d.o.o Livno i Roco-commerce d.o.o.