Livnoputovi d.o.o. Livno
 • slide3.jpg
 • slide01.jpg
 • slide9.jpg
 • slide7.jpg
 • slide02.jpg
 • slide11.jpg
 • slide5.jpg
 • slide6.jpg
 • slide8.jpg

O nama

Točan datum osnivanja "Livnoputovi" d.o.o. Livno teško je utvrditi, jer se u preko 50 godina postojanja naš naziv, pravni status i osnivač, mijenjao sukladno promjenama zakonske regulative u području izgradnje i održavanja cesta i cestovnih objekata.

Donošenjem Zakona o osnivanju poduzeća za putove 1961. godine ("Službeni list FNRJ" br. 27/61) dotadašnje tehničke sekcije za putove koje su bile u sustavu Direkcije za putove NR BiH formiraju se kao poduzeća za putove, te se formira i Poduzeće za putove Livno.

Naziv "LIVNOPUTEVI" LIVNO koristi se od 1.1.1967. godine. Poduzeće je, sa ostalim poduzećima na području cijele BiH, čija je djelatnost bila održavanje i izgradnja putova, bilo u sastavu SOUR-a Putevi BiH sve do 1992. godine.

Nakon provedene privatizacije, kupoprodajnim ugovorom Društvo je prešlo u vlasništvo 79 tadašnjih uposlenika Društva koji su se udruženi ortačkim ugovorom javili na tender za prodaju poduzeća u postupku privatizacije.

Rješenjem Agencije za privatizaciju Hercegobosanske županije od 28.06.2000. godine odobren je upis u sudski registar privatizacije poduzeća, te je sukladno tome Rješenjem Županijskog suda u Livnu od 14.07.2000. godiine upisana promjena osnivača i temeljenog kapitala Društva.

Osnovna djelatnost je gradnja i održavanje cesta.

Predmet poslovanja društva je:

 • izgradnja i održavanje putova
 • izgradnja autocesta i drugih prometnica
 • proizvodnja kamenih frakcija
 • proizvodnja gotove betonske smjese
 • održavanje i popravak vozila
 • iznajmljivanje vozila i opreme u građevinarstvu

Društvo je posebno specijalizirano za izgradnju i održavanje putova, a posebno, održavanje prohodnosti putova u zimskom periodu. Tom djelatnošću Društvo se bavi preko 50 godina.

Društvo ima svu potrebnu opremu i osposobljeno osoblje za proizvodnju i ugradnju asfalta i betona.